Chữ chạy trong tài liệu HTML

2010-04-13 00:27

 

Chữ chạy trong tài liệu HTML (Thứ Hai, 15/03/2010-4:18 PM) Để làm chữ chạy bạn dùng đến thẻ Thẻ sẽ làm chạy hầu hết các đối tượng trong thẻ như: Text, ảnh, các định dạng khác. Cú pháp như sau: Chữ chạy. Thay đổi hướng chạy. Mặc định chữ trong HTML sẽ chạy từ phải sang trái. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi hướng chạy. Thẻ hỗ trợ bạn 4 hướng chạy. Down, left, right, up. Để sử dụng được hướng các hướng chạy này, bạn cần dùng đến thuộc tính direction của thẻ Cú pháp như sau: chữ chạy từ trên xuống. chữ chạy từ dưới lên chữ chạy từ trái sang phải chữ chạy từ phải sang trái. Kiểu chạy. Thẻ hộ trợ bạn 3 kiểu chạy: slide: chỉ chạy 1 lần sau đó đứng im. : scroll : Kiểu chạy bình thường : alternate: Kiểu chữ chạy đi chạy lại. Cú pháp như sau: chữ chạy từ trái sang phải và có kiểu chạy đi chạy lại. chữ chạy từ trái sang phải và có kiểu chạy bình thường. chữ chạy từ trái sang phải và có kiểu chạy 1 lần sau đó đứng im. Tốc độ chạy. Thuộc tính scrollamount giúp bạn tăng hay giảm tốc độ chạy của thẻ Thuộc tính này nhận vào giá trị là các số nguyên. Tốc độ chạy tỉ lệ với giá trị bạn truyền vào. Cú pháp như sau: chữ chạy từ trái sang phải, kiểu chạy đi chạy lại và tốc độ chạy = 100 Bạn có thể tăng hoặc giảm tốc độ bằng cách tăng giá trị của thuộc tính scrollamount Chế độ lặp Bạn có thể chọn chế độ lặp lại của thẻ bằng cách sử dụng thuộc tính loop. Thẻ hỗ trợ 2 cách lặp. 1. Lặp 1 lần. 2. Lặp liên tục. Để lặp 1 lần bạn sử dụng thuộc tính loop với giá trị =1. Để lặp liên tục bạn sử dụng thuộc tính loop với giá trị =-1. Cú pháp như sau: chữ chạy từ trái sang phải, tốc độ chạy = 100, lặp liên tục chữ chạy từ trái sang phải, tốc độ chạy = 100, lặp 1 lần

Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :