Thẻ Jumblo

Thẻ Jumblo kết nối về

Việt nam=285 phút di động +340 phút cố định

Tại Hàn quốc =500 phút di động+miễn phí cố định

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :